Tin mới nhất trưa 15/9: Ca sĩ Phi Nhung đã tỉnh, dấu hiệu sinh tồn bình thường, Đỗ Quang Chí cho biết

P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼”̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼”̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼?̼
̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

 

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼

̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼N̼.̼N̼.̼C̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼”̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼N̼.̼N̼.̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼.̼.̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ã̼i̼.̼

T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼N̼.̼N̼.̼C̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼

”̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ạ̼”̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼N̼.̼N̼.̼C̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼
X̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼à̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼.̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼.̼ ̼A̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼L̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼
̼Đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼N̼.̼N̼.̼C̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼:̼ ̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼”̼

R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

C̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼!̼”̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼”̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼f̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼.̼N̼.̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼”̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼Á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼E̼C̼M̼O̼ ̼(̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼)̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼”̼đ̼ổ̼ ̼b̼ộ̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼x̼ì̼ ̼x̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼”̼t̼i̼n̼ ̼v̼ị̼t̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼

̼”̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc